مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در کسب و کار

چه مهارت‌هایی برای موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) مورد نیاز هستند؟

یکی از سوالات رایج مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) در مورد مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در آن است.

گارتنر پانزده مهارت اساسی را برای کسب موفقیت در هر پروژه BPM مطرح کرده است. با توجه به جدول زیر، این مهارت‌ها در 3 گروه تحول آفرینی (transformational)، عملیاتی (operational) و فنی (technical) جا داده شده‌اند.

مهارت‌های تحول آفرینیمهارت‌های عملیاتیمهارت‌های فنی
طراحی چشم‌اندازکشف فرایندطراحی و معماری راهکار
مدیریت پروژهتحلیل، طراحی و مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکاردانش محصولات BPMS
دانش ساختار و فرهنگ سازمانیحکمرانی فرایندهای کسب‌وکار و مدیریت خط‌مشی‌ فرایندتوسعه چابک و مبتنی بر مدل برنامه‌ کاربردی
ارتباطاتمدیریت عملکرد فرایندبهینه‌سازی و شبیه‌سازی فرایندهای کسب و کار
تکنیک‌های تغییر سازمانساخت جعبه ابزاری متشکل از متدولوژی‌های BPMطراحی تجربه کاربری

اما علاوه بر مهارت‌های اشاره شده در گزارش گارتنر و از نگاهی دیگر، استفاده موفق از BPM نیازمند تسلط در حوزه‌های زیر است:

 • تطابق و هم‌راستایی فرآیندها با استراتژی کسب و کار
 • کشف و مدل‌سازی فرآیندها
 • سنجش و اندازه‌گیری فرآیندها
 • تحلیل و بهینه‌کاوی (benchmarking) فرآیندها
 • تفسیر قوانین و سیاست‌ها
 • بهبود فرآیندها
 • مدیریت تغییرات فرهنگ سازمان
 •  تصمیم‌گیری
 • استقرار تکنولوژی

بنابراین مهارت‌های مورد نیاز جهت پشتیبانی از حوزه‌های فوق عبارتند از:

 • تفکر سیستمی
 • کشف فرآیند
 • مدل‌سازی فرآیند
 • مهارت‌های تسهیل‌گری
 • اندازه‌گیری عملکرد
 • تحلیل فرآیند
 • طراحی فرآیند
 • مدیریت قوانین و تصمیم‌ها
 • مدیریت تغییرات
 • حکمرانی و تاسیس مراکز تعالی
 • مدیریت پروژه
 • مهارت‌های فنی ( شامل جمع آوری نیازمندی‌های BPM ، طراحی تجربه کاربری، بهینه سازی و شبیه سازی)

از دیدگاهی دیگر، موفقیت BPM در سازمان نیازمند انجام فعالیت‌های زیر است که انجام هر یک از این فعالیت‌ها به  مهارت‌هایی به شرح جدول زیر نیاز دارند:

فعالیت مورد نیازمهارت‌های حیاتی مورد نیاز
ارزیابی سازمانمدلسازی فرایند
مدیریت تصمیم
مدیریت تغییر سازمان
تعریف پروژهمدلسازی فرایند
مدیریت پروژه
مدیریت عملکرد
تسهیل‌گری
تحلیل وضعیت موجودمدلسازی فرایند
تسهیل‌گری
تحلیل و جمع‌آوری داده
تحلیل و مدلسازی تجربه مشتری
رویکردها و متدولوژی‌های BPM (نظیر 8 امگا، 6 سیگما و غیره)
اندازه‌گیری فرایندها
تحلیل وضعبت مطلوببهینه کاوی
تسهیل‌گری
به کارگیری اصول طراحی
تعریف مسئولیت‌ها و نقش‌ها
طراحی ساختار اندازه‌گیری
توسعه طرح اجرا
اجراارزیابی آمادگی سازمانی
جمع‌آوری نیازمندی‌ها و سایر مهارت‌های فنی (برنامه‌نویسی، ساختار داده و غیره)
مدیریت پروژه
مدیریت تغییرات
مدیریت فرایندحکمرانی فرایند (مدیریت فرایند)
ارزیابی عملکرد
مدیریت تصمیمات / خط مشی‌ها

بنابراین اگر چه امروزه شاهد هستیم که سازمان‌های متعددی صرفا به آموزش BPMN به کارکنان، برای پروژه استقرار BPM اکتفا می‌کنند، اما بایستی در نظر داشت که موفقیت این پروژه‌ها، در گرو وجود مهارت‌های بیشتری نظیر مدیریت تغییرات، تسهیل‌گری، تجربه مشتری، بهینه‌کاوی و حکمرانی است.

در انتهای این متن به برخی از دام‌هایی که در طی استقرار BPM باید از آن‌ها اجتناب نمود اشاره می‌کنیم:

ارزیابیمدل‌سازیتحلیلطراحیاجرامدیریت
تصور اینکه “کشف” تنها شامل مدلسازی و نمادها است.فقدان  طراحان (مدل) کیفیبیش از حد طولانی یا بیش از حد کوتاهفقدان چشم‌اندازدرک ناکافی پرسنل سازمان از ضرورت استقرار BPMنگاه بسته و صرفا مبتنی بر فناوری به فرایندها داشتن
شروع پروژه با گردش کارعدم حضور متخصصان کسب و کار در طول انجام این فعالیتعمومی بودن بیش از حد مساله مورد بررسی به جای بررسی مسائل خاص و ویژهتمرکز کردن تنها بر جنبه‌های فنیعدم موفقیت در اندازه‌گیری آمادگی سازمان برای تغییرعدم موفقیت در اندازه‌گیری آن‌چه برای مشتریان اتفاق می‌افتد (رضایت مشتریان، کیفی و کمیت کالای دریافتی، انتقادات و غیره)
عدم موفقیت در ایجاد معماری فرایندعدم جلب نظران کاربران فرایندفقدان پیروی از اصول برای اولویت‌بندی و عدم تحلیل میزان تاثیر هر یک از مسائل بر عملکرد نهایی سازمانسپردن کار به تیمی با محدودیت تعداد نیرواستفاده از راهکارهای نرم‌افزاری متعدد و اضافه بر نیازتمرکز کردن بر ابزارها به جای تمرکز بر نتایج
نادیده گرفتن آمادگی سازمانیمدلسازی تنها به خاطر مدلسازیدور شدن از موضوع “تحلیل” در حالیکه هنوز پخته نشده و پرداختن به موضوع “طراحی”اعلام پیروزی بسیار زودتر از موعدعدم اجرای “بهبودهای سریع الوقوع”ارتباطات ناکافی
عدم موفقیت در تمرکز بر یک فهم مشترکعدم وحدت رویه در رهبری‌(ها)عدم واکنش سریع برای رفع موانع و مشکلاتتوجه ناکافی به بهبود مستمر
اعتماد کردن به “مظنونین همیشگی”

ترجمه و گردآوری: تیم مدیریت محتوای رایورز