با ما در ارتباط باشید

همه جا کنار شما هستیم

شماره تماس واحد فروش و مشاوره RayBPMS

رایورز تهران:      89326343-021


رایورز کویر:        3661-035


رایورز شرق:      37650300-051


رایورز شیراز       50-63254649-071


رایورز گلستان:    2473627-0341


رایورز بجنورد:     1-32422470-058


رایورز شمال:      33260589-013


رایورز کرمانشاه:  37271413-083

نشانی دفتر مرکزی (شماره ۱):

تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هجدهم، شماره 30

تلفن: 84363000
نشانی دفتر مرکزی (شماره 2):

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، خیابان لنگران (احتشام سابق)، شماره 5 

تلفن: 89326000

رایورز کویر

تلفن: 3661-035

رایورز شرق:  

تلفن: 37650300-051 

رایورز شیراز

تلفن:  50-63254649-071 

رایورز گلستان

تلفن: 2473627-0341

رایورز بجنورد

تلفن: 1-32422470-058

رایورز کرمانشاه

تلفن:  37271413-083 

رایورز شمال

تلفن: 33260589-013