صورت وضعیت

فرایند صورت وضعیت پیمانکاران

یکی از پرتکرارترین فرایندهای شرکت‌های B2B، فرایند ثبت و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران است. پس از انجام هر یک از مراحل پروژه، پیمانکار با ارائه گزارش به کارفرما درصد پیشرفت مرحله را مشخص نموده و مطابق با مفاد قرارداد از کارفرما درخواست وجه می‌کند. الکترونیکی نمودن این فرایند، علاوه بر اینکه امکان تکمیل فرم صورت وضعیت را از هر نقطه و از هر مکان برای پیمانکار فراهم می‌نماید، به کارفرما نیز فرصت رصد فرایند و شناسایی نقاط قابل بهبود داده می‌شود.

با خودکارسازی این فرایند بر بستر RayBPMS به امکانات متعددی دسترسی خواهید داشت که به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره گردیده است:

 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت توسط پیمانکار با توجه به اطلاعات قرارداد بر بستر وب 
 • فراخوانی اطلاعات قرارداد از سیستم قراردادها شامل شماره قرارداد، قلم قرارداد، بابت قرارداد و مراکز پروژه و هزینه مرتبط با قرارداد 
 • امکان درج مبلغ عملکرد و یا مقدار کمیت انجام شده، در صورت وضعیت با توجه به نوع قرارداد (صورتحسابی، مرحله‌ای، کمیتی)
 • کنترل مانده مبلغی قرارداد با توجه به مبلغ صورت وضعیت 
 • کنترل مانده مقداری قرارداد با توجه به مقدار کمیت وارد شده در صورت‌وضعیت 
 • امکان پشتیبانی از گردش کار و کارتابل الکترونیکی 
 • امکان عدم تائید و برگشت کار در هر مرحله به مرحله قبل جهت اصلاح 
 • امکان ارسال اعلان در مراحل مختلف فرآیند 
 • امکان پیوست مستندات در فرم صورت‌وضعیت 
 • امکان ایجاد دسترسی در سطح فیلد در هر یک از مراحل فرایند 
 • امکان رهگیری آخرین وضعیت فرایند صورت‌وضعیت 
 • امکان گزارش‌گیری از متوسط زمان انجام فرایند درخواست تایید صورت‌وضعیت، متوسط زمان انجام هر مرحله و مشاهده گلوگاه‌های فرایندی
 • امکان تعیین جانشین توسط هر یک از رده‌های تایید
 • امکان ارسال مکانیزه اطلاعات تایید شده به سیستم کنترل قراردادها به عنوان سند درخواست صورت وضعیت